-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ

รหัสโรงเรียน : 63100033

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 603 หมู่ที่ 1 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ

-- advertisement --