-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 91100019

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 ยนตรการกำธร ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074797164

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

-- advertisement --