โลโก้โรงเรียนอันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์

รหัสโรงเรียน : 91100007

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 254 หมู่ที่ 4 บ้านควน เมืองสตูล สตูล 91140

โทรศัพท์ : 074736157

แฟกซ์ : 074736478

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์