-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอินทรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอินทรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 36100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 399 หมู่ที่ 2 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอินทรศึกษา

-- advertisement --