-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามบูรพา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามบูรพา

รหัสโรงเรียน : 96100073

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : ม.5 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามบูรพา

-- advertisement --