-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิ๊กเราะห์เลิศปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิ๊กเราะห์เลิศปัญญา

รหัสโรงเรียน : 93100049

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 154 หมู่ 8 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิ๊กเราะห์เลิศปัญญา

-- advertisement --