-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 30100058

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 175 หมู่ที่ 14 ประชาวัฒนา ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044-791112

แฟกซ์ : 044-479111

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์

-- advertisement --