-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเยาวชนพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเยาวชนพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 60100027

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 57 บรรพตพิสัย-โพทะเล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056350192

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเยาวชนพัฒนา

-- advertisement --