-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสงอรุณวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสงอรุณวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100104

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074254767

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสงอรุณวิทยา

-- advertisement --