-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์

รหัสโรงเรียน : 10201057

ประเภท : โรงเรียนสอนศาสนา

ที่อยู่ : 52 คู่ขนานมอเตอร์เวย์ ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2722-0667 086-8802296

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์

-- advertisement --