-- advertisement --

จากการประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ว่า สิ่งที่ ผอ.สพท.ต้องนำไปขับเคลื่อน มีดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งเรื่องการปรับชั่วโมงเรียน การยกเลิกการใช้คะแนนโอเน็ต และขอให้แต่ละ สพท.จัดทำแผนที่จะดำเนินการเปิดเรียนปกติ หรือ on-site ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หรือเปิดสอนแบบผสมผสานตามความเหมาะสม สำหรับกรณีการใช้ชุดตรวจ ATK ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาคัดกรอง และไม่อยากให้รับบริจาคชุดตรวจ ATK มาใช้ 2. การบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน โดยแต่ละพื้นที่ให้มีการประสานงานระดับจังหวัดด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า 3.การสร้างความปลอดภัยจากเทคโนโลยี โรคระบาด ยาเสพติด และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4.การลดความเหลื่อมล้ำ โดยค้นหาจากการจ่ายเงิน 2,000 บาท ในกลุ่มเด็ก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่สามารถจ่ายเงิน 2,000 บาทได้ ให้ติดตามช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบ กลุ่มที่มารับเงิน 2,000 บาท แต่มีความยากลำบาก ก็ให้วางแนวทางช่วยเหลือ 4.นโยบายด้านคุณภาพ ขอให้ สพท.ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เกิดโรงเรียนคุณภาพและวางแผนพัฒนา หลีกเลี่ยงการพูดถึงการควบรวมโรงเรียน เพราะจะไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน.

-- advertisement --