นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ที่โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

มุกดาหาร – ซีพีเอฟเปิดโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต” ที่โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารดีมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการในโรงเรียนวันนี้ (6 ก.ค.) ที่โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน โดยนายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการให้นายไพโรจน์ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนรับมอบโครงการ

โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต เป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพีเอฟ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีเป้าหมายสร้างโมเดลกระบวนการเรียนและส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมตามหลักโภชนาการในโรงเรียน ที่ดำเนินโครงการและขยายผลโครงการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยสามารถส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสนับสนุนภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียนกว่า 16,000 คน รวมกว่า 80 โรงเรียน

สำหรับโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา เป็นโครงการที่ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น รวมถึงยกระดับส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทำธุรกิจที่ยั่งยืน จัดตั้งร้านอิ่มสุขโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา เพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทำให้เกิดประโยชน์ 3 ส่วนประกอบด้วย 1.เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตถึงการขาย 2.ชุมชนในพื้นที่ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย 3.โรงเรียนมีรายได้ที่สามารถนำไปลงทุนต่อยอดและพัฒนาโรงเรียนต่อไป ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต และเรียกได้ว่าครบวงจรได้ในโรงเรียนเดียว คือ เลี้ยงเอง ปลูกเอง กินเอง และขายเอง

สำหรับโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนรวม 80 คน ซึ่งการดำเนินโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่โครงการอุโมงค์ผักและศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการเลี้ยงปลา โครงการหลุมพอเพียง โครงการปลูกผักปลอดสาร โครงการปลูกเห็ดในโรงเรือน โครงการปลูกมะนาวในบ่ซีเมนต์ โครงการร้านค้าอิ่มสุขโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา