-- advertisement --

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นิเทศติดตามเชิงประจักษ์โครงการอัฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม


วันที่ 9 มกราคม 2566 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธฤธิ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามเชิงประจักษ์โครงการอัฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ทัณฑธร อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เชียงใหม่ คณะครู นักเรียน นายอำเภอ ข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)

การนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในแนวทาง “ฅ.ฅน รัก(ษ์) ป่า” มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียน โดย สพฐ. ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนไปสู่รูปแบบสตรีม (STEAM) โดยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการ ประกอบด้วย 5 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 รู้จักพื้นที่ (Area based research)

ระยะที่ 2 เรียนรู้วางแผน (Coding for Farm)

ระยะที่ 3 ริเริ่มปฏิบัติการ (Implementation)

ระยะที่ 4 รวบรวมพัฒนา (Development)

ระยะที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล (Sharing)


สำหรับการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รมช.ศธ.) และคณะทำงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ทุกท่าน ในการนำเสนอความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน เข้ามาใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน โดยครูผู้สอนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตรีมศึกษา ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ Coding For Farm และ A-Arts of Life,Arts of Living,Art of Working Together มาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนในภาคการเกษตร


ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการเกษตร จะช่วยตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการตรวจวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างแม่นยำแล้ว จะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและมีคุณภาพ ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อนักเรียนเกิดองค์ความรู้ ก็สามารถจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือสามารถต่อยอดไปถึงชุมชน โดยทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)


ทั้งนี้ การนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่สำคัญอันหนึ่งของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยในอนาคต ทาง สพฐ. จะดำเนินการขยายผลไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลักดัน ให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าภาคการเกษตร

ด้านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รมช.ศธ.) กล่าวชื่นชมความสำเร็จอันเป็นรูปธรรมของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยเฉพาะโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Smart Intensive Farming ที่ทำได้อย่างน่าประทับใจ

ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งการทำแบบนี้ได้ต้องมีการลงพื้นที่ศึกษาสังคม ภูมิศาสตร์ บริบทท้องถิ่น สร้างภูมิรู้แก่ผู้เรียนด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ นำมาวางแผนจนประสบความสำเร็จ ถือเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่สุด ถือว่าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดจากความร่วมมือภายในสถานศึกษาระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง กับภายนอกสถานศึกษาชุมชน ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

.

ภาพ/ข่าว : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

-- advertisement --