-- advertisement --

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ เป็นประธานในการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ คือ ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสายทางการศึกษาของโรงเรียนได้มีการพัฒนาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การคงวิทยฐานะ การวิเคราะห์ตนเอง ตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีข้อเห็นชอบและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --