วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมครูสู่ผลลัพธ์ PA” ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โดยมี ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมครูสู่ผลลัพธ์ PA” นี้ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งสิ้น จำนวน 34 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมครูสู่ผลลัพธ์ PA และ เพื่อมุ่งเน้น สร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนา ปรับปรุงนวัตกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และ ดร.วารุณี โพธาสินธ์ุ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มาให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมครูสู่ผลลัพธ์ PA”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine