-- advertisement --

ยื่นหนังสือขอให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอีก 9 หมู่บ้าน

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือขอให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ยังไม่อีกในตำบลอีก 9 หมู่บ้านวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร นาสิงทองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลล้อมแรด ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับ ผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน เพื่อขอให้มีการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่ยังไม่มีผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,2,4,5,7,8,10,13 และหมู่ 14 ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด จึงได้มายื่นหนังสือ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ตำบลล้อมแรด ทั้ง 9 หมู่บ้านที่ขาดหายไป เนื่องจากตำบลล้อมแรด ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด เมื่อ พ.ศ 2558 มาตรา 4 เมื่อพ้นกำหนด […]

รองผอ.รร.สันกำแพง กลุ่มกิจการนักเรียน รับโล่ดีเด่น

ดร.ธนพล กลิ่นเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สันกำแพง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รับโล่รองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รองผอ.รร.สันกำแพง กลุ่มวิชาการ รับโล่ดีเด่น

นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน สันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ รับโล่รองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญ พิมพ์ขาลเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาครบทุกด้าน และมีเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ นับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและรวดเร็วดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ ส่งเสริมการเกษตร และด้านอื่นๆ โดยเปิดให้บริการ จำนวน 16 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช […]

รมต.อนุชา ลงพื้นที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำ เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประ ธานในพิธีเปิด โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน ซึ่งจัดโดย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ เครือข่ายหมู่บ้าน องค์กรภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมงาน นายอนุชา เปิดเผยว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึงพาตนเองได้ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ร่วมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามแนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ไทยอย่างทั่วถึง และยั่งยืน ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

มทร.ล้านนา ตาก สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำไหลคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีอาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนไม้งาม (บ้านบ่อพง) อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม กลุ่มรักษ์ป่าเมืองตาก มณฑลทหารบกที่ 310 ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตากเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ร่วมแสดงความคิดเห็น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

-- advertisement --