-- advertisement --

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการแถลงข่าวการนำหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ” ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดพิมพ์หนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และหนังสือ “สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ” ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรทั่วไป

ในการนี้ สถานศึกษาในสังกัด ศธ.ได้รับพระราชทานหนังสือทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวด้วย ศธ.จึงขอน้อมนำรับสนองพระราชดำริ ให้เด็ก เยาวชน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ศึกษาและนำไปจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์ในลักษณะ Active Learning รวมถึงการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ มาเป็นเป้า ประสงค์ในแต่ละกิจกรรม เริ่มจากการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี

“พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ให้นำหนังสือทั้ง 2 เล่ม ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเข้าใจหลักธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์พร้อม มีความรู้ควบคู่ธรรมะ ศธ.จะนำหลักธรรมในหนังสือพระราชทานทั้ง 2 เล่มนี้ไปต่อยอดการจัดการศึกษา” รมว.ศธ.กล่าว.

-- advertisement --