-- advertisement --
สยามรัฐออนไลน์ 16 สิงหาคม 2565 23:58 น. ภูมิภาค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  นายราชรัฐ  สัตถาผล หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 1 และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากสระเก็บน้ำเดิมมีความจุเพียง 2,400 ลูกบาศก์เมตร 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พร้อมปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมของโรงเรียน ให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 24,000 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างหอถังสูง พร้อมระบบกระจายน้ำให้แก่โรงเรียน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จะมีน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอตลอดทั้งปี.

-- advertisement --