-- advertisement --

โรงเรียนสารภีพิทยาคม เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA2022

นิเทศ ติดตาม และประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA2022 ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ นางฐิติพร ไขแสง นายนราศักดิ์ ไชยเรือง และนายปิยะณัฐ กันทา ได้นิเทศ ติดตาม และประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA2022 ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม ณ ห้องประชุมสารภีศึกษา

โดย นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยโรงเรียนสารภีพิทยาคม พร้อมด้วย นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการเตรียมความพร้อมระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์ได้เยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์ที่สำหรับใช้ในการสอบ PISA2022 ในระยะต่อไป

-- advertisement --