ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2564 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยการนำของด้วยโรงเรียนร้องเข็มวิทยา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2564 ขึ้น ในสถานการณ์การระบาดของชื้อไวรัส COVID-19 โรงรียนร้องเข็มวิทยาจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส COVID-19 และขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาตไปทั่ว ทางโรงเรียนจึงขอกำหนดมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVD-19 ดังนี้1. การตรจวัดอุณหภูมิร่งกายของผู้จัดและผู้ร่วมงานก่อนการเข้างาน จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเชียสและคัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หากมีอาการ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน/กิจกรรม

2. ผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการ เช่น ถุงมือ แผ่นใส่ครอบหน้า (Face shield)เป็นตัน3. ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคนหรืออัตราส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมตามที่ภาครัฐกำหนด

4. จัตให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างพอเพียง

5. จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิวถ่ายภาพ 6.จัดให้มีระบบการลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่ และใช่แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ ” ในการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ หากเป็นสมุดทะเบียนให้ผู้จัดงานเก็บสมุดลงทะเบียนหลังการจัตงาน/กิจกรรมหลังการจัดงานเป็นระยะเวลา 60 วัน

7. ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ ๗ 9 หรือโซเดียมไอเปอร์คลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มข้น 0.๑ 9 บริเวณจุตเสี่ยง เช่นมือจับ ราวบันได

8.จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มขัน 0.1% เช่น ลูกบิตประตู อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม เป็นตัน และจัดให้มีน้ำและสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ9. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและถังรองรับไว้ในสถานที่อย่างเพียงพอ และรวบรวมเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี

10. หากสถานที่จัดงาน/กิจกรรมเป็นห้องปรับอากาศ ต้องมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

11. กรณีที่มีการบริการอาหาร ควรจัดในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น การจัดอาหารว่างแบบกล่องการจัดอาหารชุดเดี่ยว เป็นต้นจึงขอประกาศมาเพื่อทราบและโปรดให้ความร่วมมือโดยทั่วกัน พร้อมกับขอบพระคุณในความ ร่วมมือจากทุกท่าน