-- advertisement --

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นางสาวปิยะวัลย์ สร้อยน้อยผู้อำนวยการ สามย่าน โค-ออป ภายใต้การบริหารของ บริษัท เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม สนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการที่เราทำอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่า “มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์” จะเป็นพันธมิตรคอนเทนต์ (Content Partner)รายสำคัญที่ช่วยส่งต่อคุณค่าของสามย่าน โค-ออป ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น เกิดเป็นระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงการที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนความเท่าเทียมทางการศึกษาของประเทศไทยเชื่อมโยง

ระหว่างผู้ให้และผู้รับ ต่อยอดจากความสำเร็จที่เราช่วยสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ใช้บริการสามย่านโค-ออป กว่า 130,000 คน ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากรผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ กล่าวว่ามูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ดำเนินการมากว่า 8 ปี ในบทบาทการเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ปัจจุบันเรามีเครือข่ายอาสาสมัครกว่า 7,772 คน ที่เติมอาวุธเรียบร้อยว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในแวดวงต่างๆ เพื่อมาสอนวิชานอกหลักสูตร ซึ่งล้วนเป็นเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ และต้องการเข้าถึงพื้นที่แห่งการเรียนรู้นี้ จนมีนักเรียนผ่านการเรียนกับโครงการแล้วกว่า 3,500 คน ความร่วมมือกับสามย่าน โค-ออป ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการการศึกษาเช่นเดียวกันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของทั้ง 2 พาร์ทเนอร์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการยิ่งขึ้น โครงการ“SSSS 5.5 Career Exploration” จะเป็นความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก และเราเชื่อมั่นว่าจะมีความร่วมมือที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาร่วมกันอีกอย่างแน่นอน 

โครงการ “SSSS 5.5 Career Exploration” เปิดรับสมัครนักเรียน และอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือนตุลาคม (หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมจากโครงการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ Facebook @SaturdaySchoolThailand

-- advertisement --