-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

รหัสโรงเรียน : 630453

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 103 – เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035-578088

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

-- advertisement --