-- advertisement --

เรียกร้องให้พรรคการเมืองต่างๆ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 7/2558

ครูน่านรวมพลังทวงคืนสภาครูเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ นายกสมาคมครูน่าน กล่าวกับผู้สื่อข่าว่า สมาคมครูน่านจัดกิ0จกรรมทวงคืนสภาครู โดยมีผู้นำองค์กรครูทั้ง 15อำเภออำเภอละ 20 คนเข้าร่วมประชุมสัมมนาส.ค.ท.และสคน. พบเพื่อนครูทวงคืนสภาครู และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

โดยมี ดร. วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดร.ประสพทองอินทร์ หัวหน้าคณะทำงานสำนักงานเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยนางสุนทรีย์ ทองอินทร์อดีตผู้แทนครูในก.ค.ศ. นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญาประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือเป็นคณะ วิทยากร ที่ประชุมมีมตินำเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขสาระสำคัญในมาตราต่างๆตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอแนะ ไม่ควรยึดตามร่างเดิมของรัฐบาลทุกมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 42 ควรกำหนดให้คุรุสภา เป็นสภาวิชาชีพครู

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูน่านมีมติให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนกิจกรรมทวงคืนสภาครู โดยเรียกร้องให้พรรคการเมืองต่างๆเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 7/2558 และคำสั่งคสช.ที่ 17/2560 เพื่อคืนการมีส่วนร่วมในการบริหาร คุรรุสภา สภาวิชาชีพครูให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู


โดยจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกโรงเรียน จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนดูแลเอาใจใส่ นักเรียนและผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยแสดงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองที่มีนโยบายทางการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการและความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบวิชาชีพในการปฏิรูปการศึกษาผ่านร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติในโอกาสการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องประกาศจุดยืนในการปฏิรูปการศึกษาผ่านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยการแสดงสัญลักษณ์สวมเสื้อสีขาวทุกวันอังคารและติดสติ๊กเกอร์ทวงคืนสภาครูที่รถยนต์ครูทุกคัน และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมวันนี้ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลครูชายและแชร์บอลครูสตรีและงานมุทิตาจิตแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำองค์กรวิชาชีพครูของจังหวัดน่านจำนวน 26 คนที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 อีกด้วย////

-- advertisement --