-- advertisement --

ด่วน เปิดจำนวนรับม.1-ม.4โรงเรียนดัง กทม.

สพม.1-2 กรุงเทพฯ เผยจำนวนรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1-ม.4 ในโรงเรียนยอดนิยม 57 แห่ง เปิดรับสมัคร 27-30 มี.ค.นี้

วันที่ 14 มี.ค.60 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET และจับสลาก โดยเปิดรับสมัครวันที่ 27-30 มีนาคม สอบวันที่ 8 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 12 เม.ย. จับสลากให้ดำเนินการพร้อมประกาศผล และรายงานตัววันที่ 18 เม.ย. มอบตัวนักเรียน วันที่ 19 เม.ย. ระดับชั้น ม.4 รับสมัครวันที่ 27-30 มี.ค. สอบวันที่ 2 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เม.ย.

โดยขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ได้รายงานแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 57 โรงเรียน รวม 57,087 คน ดังนี้

สังกัด สพม.1 กรุงเทพฯ ได้แก่ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 360 คน รวม 720 คน รร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1 รับ 475 คน ม.4 รับ 390 คน รวม 865 คน รร.ทวีธาภิเศก ม.1 รบ 466 คน ม.4 รับ 426 คน รวม 892 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 550 คน รวม 970 คน รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล ม.1 รับ 530 คน ม.4 รับ 480 คน รวม 1,010 คน ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 560 คน รวม 1,000 คน รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 386 คน รวม 746 คน รร.ปัญญาวรคุณ ม.1 รับ 346 คน ม.4 รับ 352 คน รวม 698 คน รร.โพธิสารพิทยากร ม.1 รับ 490 คน ม.4 รับ 420 คน รวม 910 คน รร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 รับ 190 คน ม.4 รับ 190 คน รวม 380 คน รร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 รับ 362 คน ม.4 รับ 516 คน รวม 1,148 คน รร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 รับ 580 คน ม.4 รับ 490 คน รวม 1,070 คน รร.โยธินบูรณะ ม.1 รับ 515 ค ม.4 รับ 731 คน รวม 1,246 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 รับ 572 คน ม.4 รับ 586 คน รวม 1,158 คน

รร.ราชวินิตมัธยม ม.1 รับ 426 คน ม.4 รับ 450 คน รวม 886 คน รร.วัดนวลนรดิศ ม.1 รับ 530 คน ม.4 รับ 550 คน รวม 1,080 คน รร.วัดราชโอรส ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 440 คน รวม 960 คน รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ม.1 รับ 580 คน ม.4 รับ 590 คน รวม 1,170 คน รร.ศึกษานารี ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 550 คน รวม 1,110 คน รร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 รับ 558 คน ม.4 รับ 477 คน รวม 1,035 คน รร.สตรีวัดระฆัง ม.1 รับ 350 คน ม.4 รับ 345 คน รวม 695 คน รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน รวม 720 คน รร.สตรีวิทยา ม.1 รับ 512 คน ม.4 รับ 546 คน รวม 1,058 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 รับ 446 คน ม.4 รับ 545 คน รวม 991 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 406 คน รวม 826 คน รร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 รับ 492 คน ม.4 รับ 558 คน รวม 1,050 คน รร.สายปัญญา ม.1 รับ 236 คน ม.4 รับ 396 คน รวม 632 คน

สังกัด สพม.2 กรุงเทพฯ ได้แก่ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 รับ 592 คน ม.4 รับ 476 คน รวม 1,068 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 532 คน ม.4 รับ 636 คน รวม 1,168 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 746 คน ม.4 รับ 846 คน รวม 1,592 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 430 คน รวม 910 คน รร.เทพลีลา ม.1 รับ 390 คน ม.4 รับ 280 คน รวม 670 คน รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 รับ 602 คน ม.4 รับ 531 คน รวม 1,133 คน รร.นวมินทราชินูทิศกรุงเทพมหานคร ม.1 รับ 546 คน ม.4 รับ 360 คน รวม 906 คน รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 468 คน ม.4 รับ 5371 คน รวม 999 คน รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ม.1 รับ 405 คน ม.4 รับ 390 คน รวม 795 คน รร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ม.1 รับ 540 คน ม.4 รับ 378 คน รวม 918 คน รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 420 คน รวม 972 คน รร.บางกะปิ ม.1 รับ 648 คน ม.4 รับ 450 คน รวม 1,098 คน รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 รับ 744 คน ม.4 รับ 786 คน รวม 1,530 คน รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 ม.1 รับ 682 คน ม.4 รับ 708 คน รวม 1,360 คน รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4 ม.1 รับ 366 คน ม.4 รับ 280 คน รวม 646 คน

รร.พรตพิทยพยัต ม.1 รับ 476 คน ม.4 รับ 476 คน รวม 952 คน รร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 440 คน รวม 910 คน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 รับ 714 คน ม.4 รับ 744 คน รวม 1,458 คน รร.วชิรธรรมสาธิต ม.1 รับ 536 คน ม.4 รับ 420 คน รวม 956 คน รร.วัดสุทธิวราราม ม.1 รับ 570 คน ม.4 รับ 580 คน รวม 1,150 คน รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 672 คน ม.4 รับ 572 คน รวม 1,244 คน รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 รับ 348 คน ม.4 รับ 426 คน รวม 774 คน รร.สตรีวิทยา2 ม.1 รับ 750 คน ม.4 รับ 768 คน รวม 1,518 คน รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 522 คน ม.4 รับ 350 คน รวม 872 คน รร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 รับ 420 คน ม.4 รับ 316 คน รวม 736 คน รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 รับ 492 คน ม.4 รับ 480 คน รวม 972 คน รร.สารวิทยา ม.1 รับ 566 คน ม.4 รับ 572 คน รวม 1,138 คน รร.สิริรัตนาธร ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 472 คน รวม 1,032 คน รร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 รับ 572 คน ม.4 รับ 508 คน รวม 1,080 คน และ รร.หอวัง ม.1 รับ 722 คน ม.4 รับ 752 คน รวม 1,474 คน

เบื้องต้นโรงเรียนดัง 281 โรงเรียนทั่วประเทศ มีแผนรับนักเรียนประมาณ 194,103 คน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง โดยโรงเรียนที่ปรับลดจำนวนรับนักเรียนลงส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนในต่างจังหวัด” นายสุรศักดิ์ กล่าว

-- advertisement --