-- advertisement --

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางขจัดความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ใน 3 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่

โดยมีนายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะกรรมการ ศจพ.อ.เมืองปาน ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้ข้อมูลและรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอำเภอเมืองปาน

ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่

1) ครัวเรือน นางทองสุข ตับไหว บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 3 บ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ตกเกณฑ์มิติด้านการศึกษา

2) ครัวเรือน นางบัวผัน ตับไหว บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 3 บ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ตกเกณฑ์มิติด้านการศึกษา

3) ครัวเรือน นายหล้า กลิ่นสด บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบอม ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้

4) ครัวเรือน นายสมทิศ ฟองสม บ้านเลขที่ 198 หมู่ 9 บ้านขอ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ

5) ครัวเรือน นายส่ง วังวน บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 5 บ้านหนอง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้

อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในเบื้องต้น ดังนี้

  1. กิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค
  2. เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน ช่วยเหลือในการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้ครัวเรือนเป้าหมาย

    3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค
  3. สำนักเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ไก่พื้นเมือง พันธุ์ปลา ลูกกบ เพื่อส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
  4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดูแลด้านสุขภาพ การส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุ การให้ความรู้ด้านการใช้ยา
  5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.) ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน และฝึกอาชีพระยะสั้น

    ทั้งนี้ ศจพ.อำเภอเมืองปาน ได้ลงไปเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการของครัวเรือนยากจน แบบพุ่งเป้า ครบแล้วทุกครัวเรือน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครัวเรือนยากขนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิด “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-- advertisement --