-- advertisement --


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันภัยในเด็กด้านการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย โดยในภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

มีการอบรมหัวข้อการป้องกันอุบัติเหตุด้านจราจร ,การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี,การสัญจรบนฟุตบาททางเท้าอย่างถูกวิธี,การสังเกตสัญญาณมือและสัญญาณเสียงนกหวีดจากเจ้าหน้าที่จราจร,การข้ามถนนโดยทางม้าลาย และกรณีไม่มีทางม้าลายมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 341 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา,ครู,บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรลอง โดย พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกตุ ได้แก่


ร.ต.ท.อยวัต แก้วอินตา ตำแหน่ง รอง สว.(ป)

,ร.ต.ต.สมบัติ ฟั่นมงคล ตำแหน่ง รอง สว.(จร.)

และร.ต.ต.วรกฤษฎิ์ ขันแก้ว ตำแหน่ง รอง สว.(ป) ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.มีการอบรมหัวข้อ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 231 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 231 คน พร้อมด้วยครูและผู้บริหารสถานศึกษา หัวข้อการป้องกันเด็กติดในรถ เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 93 คน พร้อมด้วยครูผู้สอนในระดับชั้น ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร โดยนายกเทศบาลตำบลเด่นชัย นายดำรงเกีรยติ กิตติประภัสร์ ได้ส่งวิทยากรจากสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ นายธีรยุทธ อินทร์รองพล,นายภูมิเกียรติ มีโชค,ว่าที่ร.ต.เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ,นายกฤษฎิ์ กำไร,นายศรศิลป์ แสนเงิน,นายจีรศักดิ์ ขมหวาน,นายเอกราช โพธิบัลลังก์,นายสิทธิโชควงศ์ชุ่มใจและนายนนทกร ก้อนแก้ว หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นมีพิธีปิดโครงการโดยนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ นายสมชาย จารุรัชต์การฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ทันท่วงที หากมีอุบัติเหตุและอัคคีภัยเกิดขึ้น

-- advertisement --