-- advertisement --

น้องน้อยทัศนศึกษามหาวิทยาลัยพี่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ทัศนศึกษาสวนผีเสื้อ เรือนเห็ด ฟาร์มแพะแกะ และฟาร์มโคเนื้อ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินน้องๆได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

-- advertisement --