-- advertisement --

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โอกาสนี้ รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลด้านการบริการวิชาการของสำนักทะเบียนและประมวลผล และมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลด้านการพัฒนานักศึกษา พร้อมแนะนำหน่วยงานสำคัญภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --