-- advertisement --

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลผลงานดีเด่นด้าน “Coding Achievement Awards” ภาคเหนือ

กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่รางวัลผลงานดีเด่นด้าน “Coding Achievement Awards” ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จำนวน 38 ผลงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ Coding ให้เกิดผลสำเร็จ

วันนี้ (8 ก.ย. 65) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding ภายใต้กิจกรรม“Coding Achievement Awards” ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ และมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โอกาสนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่รางวัลให้แก่ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ Coding จำนวน 38 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ Coding ให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ได้ต่อไป

ด้าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding หรือ การเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้าน Coding เป็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ดำเนินการคัดเลือกผลงาน และเป็นศูนย์แสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding ” Coding Achievement Awards” ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 59 เขตพื้นที่การศึกษา รวมจำนวน 93 ผลงาน ซึ่งผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 38 ผลงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --