-- advertisement --

วัฒนธรรมจ.เลย ส่งคลิป  ความลับ ชิงรางวัล  รู้ทันสื่อระดับประเทศ

ผลงานจากทีม Social Network คว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าชิงระดับชาติต่อไป

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้จัดประกวดบทถ่ายทำ (Story Board) และคลิปวิดีโอ หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 และได้ตัดสิน คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเลย เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไปเรียบร้อยแล้ว ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นายสถิตย์ วิเศษสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม นายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 นางสาวอัญญาภัสสร ชลพัตร์สิทธิกุล ประธานสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางพัทธนันท์ ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางศรีสมร ศรีวิชา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ทั้งนี้ ปรากฏว่า ผลงานทีม Social Network ชื่อเรื่อง “ความลับ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานทีม Sirinya ชื่อเรื่อง “การเสพสื่อ” รับเงินรางวัล 2,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานทีม Loei Pittayakom ชื่อเรื่อง “เว็บปลอม” รับเงินรางวัล 1,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมชเชย ได้แก่ ผลงานทีม Cyber Bullying ชื่อเรื่อง “แค่ล้อเล่นจริงหรือ?” ผลงานทีม ICE Cube ชื่อเรื่อง “fault คิดผิด” และผลงานทีม KUMA KUNG ชื่อเรื่อง “แค่ล้อเล่นจริงหรือ?”

-- advertisement --