-- advertisement --

สถาบันการสร้างชาติ” รุกสร้างเยาวชน จัด NBI-Youth Camp#14 บนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม เน้น “คนดี เก่ง กล้า” เยาวชน 1,050 คน “กทม.-สมุทรปราการ” เข้าร่วมแน่น
 

วันที่ 2 ธ.ค. 66 สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) โดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 15 เล็งเห็นความสำคัญ การสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง กล้า จึงจัดค่ายสร้างเยาวชน NBI YOUTH รุ่น 14 มีเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ 1,050 คนเข้าร่วม

โดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดค่าย มี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวปาฐกถาว่า “ความจำเป็นของเยาวชนในการสร้างการพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง กล้า เชื่อว่า จะช่วยบ่มเพาะเยาวชนมีค่านิยม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ถูกต้อง ท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องบนอุดมการณ์ที่ชอบธรรม ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อระดับประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม ซึ่งทางผู้จัดค่ายฯ ได้คัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และอาชีวะศึกษาระดับ ปวช.1-2 ที่มีผลการเรียนในระดับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป และมีจิตอาสาที่อยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจำนวน 1,050 คน, ผู้ปกครองเยาวชน 100 คน, ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครู 350 คน และพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กิจกรรมในค่ายฯ ได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยพิธีเปิดค่ายได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้แทนพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด, รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นของเยาวชนในการสร้างชาติ” นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญร่วมในพิธีเปิดอีกหลายท่าน อาทิ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ผู้แทนนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน, ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ รางเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

-- advertisement --