-- advertisement --

ประชาสัมพันธ์

“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดค่าย CPA V-Camp

วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 18.01 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดค่าย CPA V-Camp 

“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดค่าย CPA V-Camp ปีที่ 4 “เกาะกระแส Mega Trends สายอาชีพมาแรง อนาคตไกล ได้งานชัวร์” จับมือสถาบันการอาชีวศึกษา จ.ระยอง แนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ เตรียมความพร้อมให้นักเรียน-ครู รับมือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  ส่งผลต่อ ตลาดแรงงาน ใน  EEC    โดยมีนักเรียนและครู ตบเท้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน จาก 20 สถาบันการศึกษา

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน  ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี )  ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัด “โครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ CPA V-Camp ปีที่ 4 “เกาะกระแส Mega Trends สายอาชีพมาแรง อนาคตไกล ได้งานชัวร์” เพื่อเป็นการสร้างมุมมองใหม่ในสายอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trends)  ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    คุณครูแนะแนว และครูฝ่ายวิชาการในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โอกาสงานใหม่ตามแนวทางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน จาก 20 สถาบันการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี  จังหวัดระยอง

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4   ซึ่งสมาคมฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเยาวชน เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทาง  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อระบบการศึกษา และตลาดแรงงาน ที่เป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ประกอบด้วย 4 กลุ่ม  ดังนี้ 1.     เทรนด์หุ่นยนต์ (Automation) 2.  สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  3.   เทรนด์ดิจิทัล4.   เทรนด์การจัดการสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงการวางแผนเส้นทางการเรียนสายอาชีพ ให้กับเยาวชน พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เรียนและผู้ที่ประสบความสำเร็จจากสายอาชีพ และเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาต่อในสายอาชีพให้แก่เยาวชน

“ในเวทีครั้งนี้ จะมีรุ่นพี่นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียน อาทิ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาปิโตรเคมี/เทคนิคพลังงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งสาขาเหล่านี้เป็นสาขาที่มีความต้องการ ของตลาดแรงงานในพื้นที่ระยองเป็นจำนวนมาก ” นายมนชัย กล่าว

โดยสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจังหวัดระยองให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการศึกษา โครงการเพื่อนชุมชน คนอาชีวะ ปีที่ 4 จึงเป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนสายอาชีพได้รับความรู้ และมีความสามารถด้านวิชาชีพในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากฐานของสังคมโดยแท้จริง จึงทำให้สถาบันต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนจบออกมาแล้วประกอบอาชีพได้จริง ตอบโจทย์การทำงาน ต่อสถานประกอบการและภาคธุรกิจ รวมถึงสามารถยกระดับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

-- advertisement --