-- advertisement --

เด็กม.3สุโขทัย-ตากเจ๋ง  O-NET คณิต 100 คะแนนเต็ม

ถึง 9 คน จากรร.ตากพิทยาคม รร.ผดุงปัญญา รร.สรรพวิทยาคม รร.อุดมดรุณี รร.สวรรค์อนันต์วิทยา อีกทั้งยังได้คะแนนสูงสุดในอีก 3 สาระวิชา ภาพรวมสพม.38 ผลคะแนนยอดเยี่ยมสูงกว่าระดับประเทศในปีนี้

นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา2561ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้สอบไปเมื่อวันที่ 2-3 ก.พ.62 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัด สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน100 เต็ม 9คน ดังนี้

1.นายปรีวรา เพ็ชรกำแหง โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2.นายณภัทร พัฒนาชวนชม โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
3. นางสาวสกุลเพชร ขัติวงษ์ โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก
4.นางสาวชิษณุพร เปรมศรี โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
5.นายประดิภาส อุตทางสา โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
6.นางสาวณัฐนันท์ ชิวสรนันท์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
7.นางสาวศศิชาติ พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
8.นายนิติพงษ์ โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
9.นายณภัทร ทัพไทย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัด สอบได้คะแนนสูงสุด ใน 3 สาระวิชา คือ วิชาภาษาไทย สอบได้ 96 คะแนนได้แก่ นายศศิชาติ พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย วิชาภาษาอังกฤษ สอบได้ 98 คะแนน ได้แก่ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก และ วิชาวิทยาศาสตร์ สอบได้คะแนน 90 ได้แก่ นายภูริพัทธิ์ รัตนอักษรศิลป์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ส่วนผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พัฒนาขึ้นสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา และสูงกว่าระดับประเทศในปีนี้ ทั้ง 3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

-- advertisement --