-- advertisement --

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ Active Learning และพัฒนาการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA” ในช่วงบ่าย เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 140 คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 387 คน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกลไกขับเคลื่อนหลักของภาคการศึกษาที่จะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและการทำงานรูปแบบใหม่ และปรับมุมมองจากการทำงานในแบบเดิม เพื่อการไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยให้ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าแก่ทางราชการ มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาและการเรียนรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน เป็นต้นแบบของผู้บริหารการศึกษาได้อย่างสง่างาม

“ในการพัฒนาครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านตั้งใจนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา ซึ่งต้องขอบคุณคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา ที่ได้เสียสละอุทิศเวลาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และฝึกปฏิบัติลดการใช้กระดาษ และ Workshop ระดมความคิดเห็น รวมทั้งเชิญ ผอ.รุ่นพี่ที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ เพื่อให้ ผอ.สพท.และรองผอ.สพท. ได้เรียนรู้และปรับใช้ตามบริบทของตนเองต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ด้านนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อดำเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการ วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง สื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ โดยมีระยะเวลาตามหลักสูตร รวม 23 วัน แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา (Competency) จำนวน 10 วัน ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) จำนวน 10 วัน แบ่งเป็น ไปศึกษาเรียนรู้จากเขตพื้นที่ต้นแบบ 5 วัน และกลับไปที่เขตพื้นที่ของตนเอง อีก 5 วัน เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการทดสอบ O-Net และระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 วัน โดยการพัฒนาฯ ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาในระยะที่ 1 และจะดำเนินการพัฒนาในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป

  • About
  • Latest Posts

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

Latest posts by นางสาวฐิติมา ชาลีกุล (see all)

  • สพฐ. พัฒนาผู้บริหารเขตพื้นที่ สร้าง ผอ.-รอง ผอ.เขต เป็นผู้นำยุคใหม่ OBEC ONE TEAM – 22 มกราคม 2024
  • สพฐ. พัฒนาครูแนะแนวแกนนำ เตรียมขยายผลทั่วประเทศ – 22 มกราคม 2024
  • เลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมสร้างความรับรู้การบริหารงานคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริต – 21 มกราคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --