-- advertisement --

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายภควัฒน์ พิมพ์พาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่1 สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ณ โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน

  • About
  • Latest Posts

ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์

Latest posts by ว่าที่ร้อยตรี อมร ศรีอนันต์ (see all)

  • สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นิเทศ ติดตาม การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา – 18 มีนาคม 2024
  • สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเน้นย้ำความปลอดภัยช่วงปิดภาคเรียน – 18 มีนาคม 2024
  • สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา – 15 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --