ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ 10 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามผลการใช้งานสื่อ 65 พรรษา เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ไปใช้ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในการนี้ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, ดร.สุทธิดล พุธทรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและครู 5 โรงเรียนนำร่องใช้สื่อ 65 พรรษาฯ (สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 1,2 และสพม.เชียงใหม่)เข้าร่วมรายงานการดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนพร้าวบูรพา(สพป.เชียงใหม่ เขต 2) โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี(สพป.เชียงใหม่ เขต 1) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย,โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย(สพม.เชียงใหม่)