-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

รหัสโรงเรียน : 051000

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160 – นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043260293

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

-- advertisement --