นายถาวร เสนเนียม ที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ จาก Council of International Schools (CIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานโรงเรียนระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในด้านการประเมินและการรับรองโรงเรียนทั่วโลก โดย CIS ให้การรับรองระดับสากลที่ไม่เหมือนใคร มุ่งเน้นที่การพัฒนานักเรียนในฐานะพลเมืองโลก คุณภาพและความเข้มงวดของ CIS International Accreditation นั้นได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ จากหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่ให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ประกันคุณภาพโรงเรียนเพียงไม่กี่องค์กรได้แก่ CIS MSA NEASC และ WASC  หรือสหราชอาณาจักร ที่ยอมรับ CIS ว่าเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพในการยืนยันคุณภาพโรงเรียนก่อนที่จะได้รับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือ รร.ในองค์กร The Council of British International Schools (COBIS) นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนในด้านการศึกษาระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงและซึ่ง CIS จะเป็นเครื่องหมายของการประกันคุณภาพ

แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ พร้อมแล้วที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้บุตรหลานของชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เสมือนกับเรียนในโรงเรียนในต่างประเทศเช่นประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการรับรองจาก CIS เช่นเดียวกัน โดยในประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการประกันคุณภาพจาก CIS มีเพียง 35 โรงเรียนเท่านั้น ซึ่งในภาคใต้ มีเพียง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ หาดใหญ่ ส่วนอีก 2 โรงเรียนอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

ขอให้โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ รักษามาตรฐานและคุณภาพของจัดการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างนี้ตลอดไป เป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้าง เยาวชนที่มีคุณภาพกลายเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมกับเป็นประชาคมโลกที่มีคุณภาพ (Active Citizen) ร่วมสร้างประชาคมโลกให้เกิดความผาสุก อยู่ดีกินดี (well – being ) ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของ CIS ต่อไป

“ทีมผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่จะไม่หยุดเพียงเท่านี้ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน และจะผลิตการศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”นายถาวรกล่าว