-- advertisement --

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์รับโล่รางวัลวธ.  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

มรส.ปลื้ม นศ.รับโล่”ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น”จาก วธ.ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 61

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)รับโล่เกียรติคุณ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ผศ.สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนักศึกษาที่ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้แก่ นายชนกันต์ นาคง ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนายศิริชัย ช่วยจันทร์ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูด การอ่าน การเขียน นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกบุคคลที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานการใช้ เผยแพร่ ถ่ายทอด สร้างสรรค์ใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นเป็นอย่างดี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมในวงกว้าง

-- advertisement --